wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin sklepu
Kontakt
 • Tomasz Lewandowski FishingWithAce
  ul. Słoneczna 5
  14-105 Łukta
 • E-mail:sklep@fishingwithace.pl
 • Telefon+48 793 001 768
 • Godziny działania sklepuponiedziałek-piątek 8.00 - 16.00

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FishingWithAce Tomasz Lewandowski


Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego FishingWithAce;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.fishingwithace.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia i dokonywać zakupów towarów;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FishingWithAce a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.fishingwithace.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://sklep.fishingwithace.pl/, prowadzony jest przez FishingWithAce Tomasz Lewandowski, ul. Słoneczna 5, 14-105 Łukta NIP: 741 209 37 47
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 5. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 6. Do korzystania, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego http://sklep.fishingwithace.pl zawierane są w języku polskim.
 8. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych w Sklepie oraz do produktów przeznaczonych do sprzedaży w Sklepie są własnością Sklepu lub autora zamieszczone na podstawie jego zgody na zamieszczanie treści w sklepie oraz sprzedaży produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Strona internetowa http://sklep.fishingwithace.pl i jej zawartość stanowi własność Sklepu i jest prawnie chroniona.
 10. Sklep Internetowy http://sklep.fishingwithace.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik Sklepu internetowego http://sklep.fishingwithace.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Klient w celu założenia Konta dokonuje rejestracji, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  2. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzający utworzenie konta oraz dane logowania.
 8. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 9. Klient nie powinien przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 10. Zarejestrowany Klient ma możliwość zarządzać swoimi danymi personalnymi jak również przeglądać swoje zamówienia.
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sklep.fishingwithace.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż Zamówienie”.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FishingWithAce Tomasz Lewandowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Dostawa
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zakupiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską Pocztę Polską S.A. Koszty i czas dostawy zamówienia są zależne od wybranej formy dostawy lub wagi zakupionych przedmiotów.
 3. Czas kompletowania zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia lub od dnia złożenia zamówienia przy wyborze opcji przesyłki za pobraniem.
 4. Potwierdzenie sprzedaży wraz z pełną specyfikacją zakupionych produktów oraz istotnych postanowień Umowy sprzedaży jest również dostępne na koncie Klienta po uprzednim zalogowaniu się na konto.
 5. Na wszystkie zakupione towary Sprzedający wystawia Klientowi dowód zakupu - paragon fiskalny lub fakturę VAT.
Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Klient ma możliwość uiszczenia należności:
  1. przelewem bankowym w złotych polskich na konto bankowe Sklepu Internetowego FishingWithAce Tomasz Lewandowski, ul. Słoneczna 5, 14-105 Łukta, nr konta 65 1140 2004 0000 3502 4954 6580
  2. PayU
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować sklep FishingWithAce Tomasz Lewandowski, ul. Słoneczna 5, 14-105 Łukta, sklep@fishingwithace.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 3. Klient może tego dokonać korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu lub poprzez jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklep@fishingwithace.pl.
Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych kosztów, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Klienta.
 2. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sklep przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Zwrot poniesionych kosztów zostanie dokonany  po otrzymaniu  odesłanego towaru.
 3. Towar należy odesłać na adres FishingWithAce Tomasz Lewandowski, ul. Słoneczna 5, 14-105 Łukta, nie później niż w 30 dni od dni otrzymania towaru.
 4. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
 5. Odesłany towar nie może nosić znamion użytkowania i zmniejszenia swojej wartości.
Reklamacje dotyczące Towarów
 1. FishingWithAce Tomasz Lewandowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@fishingwithace.pl  FishingWithAce Tomasz Lewandowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. FishingWithAce Tomasz Lewandowski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Ochrona Danych Osobowych
 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, dane osobowe Klienta zostaną umieszczone w bazie Sklepu internetowego w celu realizacji umowy.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest FishingWithAce Tomasz Lewandowski. Ze szczegółową treścią obowiązku informacyjnego klient może się zapoznać na stronie internetowej sklepu w zakładce Polityka prywatności, dodatkowo obowiązek informacyjny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu bądź w innym terminie określonym przez Sprzedawcę. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu ich dokonania.
 3. W przypadku sporu Klient może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, a Klient będący konsumentem ma także prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumenta.
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
Załączniki:
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl